تحميل شعار تمان سيسوا

پس بدان كه آن استبدادي كه نسبت به خلافت بر ما تحميل شد در حاليكه ما را نسب برتر و پيوند خويشاوندي با پيامبر استوارتر بود ما مي دانيم كه انسان در رابطه با ديگران يكي از 5 موضع زير را دارد:

1